Adatvédelmi tájékoztató

A NAVADENT SZOLGÁLTATÓ KFT. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

  

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

Cégnév:

NAVADENT SZOLGÁLTATÓ KFT.

 • Székhely: 1025 Bp. Törökvész út 45.
 • Cégjegyzékszám: 01 09 682884
 • Adószám: 11912912-1-41
 • Képviselő: Dr. Varga Zoltán
 • Telefonszám: +36309004123
 • E-mail cím: drvargaz@gmail.com
 • Honlap: www.navadent.hu

(a továbbiakban: Társaság)

  

 

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az Adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 

1. Társaságunk IT szolgáltatója:

DiMa.hu Kft.

 • Székhely: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó
 • Adószám: 14079665-2-09
 • Cégjegyzékszám: 09-09-014017

 

2. Társaságunk könyvelő irodája:

Swiss-Car 2000 Kft.

 • Székhely: 1172 Budapest, Jászapáti u. 57.
 • Adószám: 12530779-1-42
 • Cégjegyzékszám: 0109691104

 

 3. Társaságunk fogtechnikai szolgáltatói:

Bridge Dental Kft.

 • Székhely: 1106 Bp. Fehér út 10., 26. ép. 2. em.
 • Adószám: 23589320242
 • Cégjegyzékszám: 0109972787

 

 

 A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK

 

A Tájékoztatóban használt fogalmak megfelelnek az Infotv-ben, illetve a GDPR-ban, valamint azegészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben meghatározott fogalmaknak, illetve azok értelmezésének. A Szabályzat a GDPR 4. cikkében, valamint az idézett törvény 3. cikkében foglalt alábbi fogalmakat használja:

 • „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • „Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 • „Adatkezelő”: az a természetes jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
 • „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
 • „Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 • „Felügyeleti szerv”: egy a tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.
 • „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • „Egészségügyi adat”: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa, vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképezett, vagy származtatott adat; továbbá az előzőkkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).
 • „Személyazonosító adat”: az olyan, az egészségügyi adat érintettjének azonosítására szolgáló személyes adat, amelyet az adatkezelő az egészségügyi adattal együtt, az egészségügyi adat kezelésével azonos vagy attól elválaszthatatlan céllal az egészségügyi dokumentáció részeként kezel.
 • „Gyógykezelés”: minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés következtében kialakult állapotromlás szinten tartása, vagy javítása céljából az érintett közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett vizsgálati anyagának feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások kiszolgálását, a mentést és betegszállítást, valamint a szülészeti ellátást is.
 • „Orvosi titok”: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adat, továbbá a szükséges, vagy folyamatban lévő, illetve befejezett gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat.
 • „Egészségügyi dokumentáció”: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás, vagy bármilyen más módon rögzített anyag, függetlenül annak hordozójától vagy formájától.
 • „Kezelést végző orvos”: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. paragrafus b) pontja szerinti kezelőorvos.
 • „Betegellátó”: a kezelést végző orvos, az egészségügyi szakdolgozó, az érintettgyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy, a gyógyszerész.
 • „Közeli hozzátartozó”: a házastárs, az egyeneságbéli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelő szülő, a testvér és az élettárs.

 

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

 

A Társaságnál a személyes adatok kezelése az alábbi elvek alapján történik:

 • Az adatkezelést a Társaság jogszerűen és tisztességesen, továbbá az érintett számára átlátható módon végzi. Ennek érdekében az Adatvédelmi tájékoztató és a többi dokumentumhoz csatolt eseti adatvédelmi tájékoztató útján közli ügyfeleivel és alkalmazottjaival azokat az adatvédelmi szabályokat, amelyeket a Társaság üzleti és belső folyamataiban alkalmaz. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve”)
 • A személyes adatok gyűjtése csak egyértelmű és jogszerű célból történhet és a további kezelés is kizárólag ezekkel a célokkal összhangban valósulhat meg. („célhoz kötöttség elve”)
 • Az adatkezeléseknek a kitűzött célok szempontjából mindig megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük és csak a szükséges mértékre korlátozódhatnak. („adattakarékosság elve”)
 • A kezelt adatoknak a teljes munkafolyamatban pontosaknak és naprakészeknek kell lenniük, ezért a Társaság minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat helyesbítsék vagy szükség esetén töröljék a lehető legrövidebb időn belül. („pontosság elve”)
 • A Társaság személyes adatokat csak a célok megvalósításáig, illetve a jogalap fennállásáig kezel, kivéve azt az esetet mikor a tovább kezelést jogszabály írja elő. („korlátozott tárolhatóság”)
 • A Társaság ügyel arra, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítsa a kezelt személyes adatok biztonságát az adatvédelmi incidensek bekövetkezése ellen. („integritás és bizalmi jelleg elve”)
 • A Társaság felelős azért, hogy az adatbiztonsági szabályai és az azon alapuló adatkezelési gyakorlata megfeleljen az Infotv. és a GDPR előírásainak és képes legyen a megfelelés igazolására. („elszámoltathatóság elve”)

 

 

A TÁRSASÁG ÁLTAL HASZNÁLT ADATKEZELÉSEK JOGI ALAPJAI

 

A Társaság személyes adatkezeléseinek jogi alapjai a következők:

 • Az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.
 • Az adatkezelés jogszabályi rendelkezésen alapul.
 • Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy pedig az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az ezen érdekeltek érdekeivel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Ezekben az esetekben a Társaság mindig elvégzi a szükséges kockázat elemzést és annak eredménye alapján dönt az adatkezelésről.

 

 

AZ ÉRINTETT JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA

 

A Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az érintett alapos és érthető tájékoztatást kapjon a személyes adatai kezelésével kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről, így különösen:

 • a Társaságnak, mint adatkezelőnek és az esetleges adatfeldolgozóinak a kilétéről,
 • a Társaság ügyvezetőjének nevéről és elérhetőségeiről,
 • személyes adatai kezelésének céljáról és a kezelés jogalapjáról,
 • amennyiben a jogalap az érintett beleegyezésén alapul, azt be kell szerezni, ha a jogalap valamely jogszabályi rendelkezés, akkor azt kell az érintettel közölni, ha pedig a jogalap az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, akkor erről kell felvilágosítani az érintettet,
 • a személyes adatok címzettjeiről, ahová azokat továbbítják,
 • a személyes adatok kezelésének időtartamáról,
 • a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogairól és a számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségekről,
 • amennyiben a személyes adatokat a Társaság nem az érintettől szerezte be, akkor az előbbieken túlmenően arról is, hogy a Társaság azokat milyen forrásból szerezte, illetve a forrás nyíltan hozzáférhető volt vagy sem.

 

Amennyiben az adatokat a Társaság az érintettől gyűjtötte, a tájékoztatást a gyűjtés megkezdésekor megadja. Amennyiben az adatgyűjtés más forrásból származik a Társaság az adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn – legkésőbb egy hónapon – belül, illetve az érintettel való első kapcsolat felvételkor tájékoztatja őt. („az érintett tájékoztatáshoz való joga”)

 

A Társaság biztosítja az érintett számára, hogy visszajelzést kapjon, arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, a kezelés adott stádiumában mi az adatkezelés célja. Továbbá jogosult az összes olyan kérdésről felvilágosítást kapni, amelyekről az adatkezelés megkezdésekor is tájékoztatja őt a Társaság. („az érintett hozzáférési joga”)

 

A Társaság köteles az érintett kérésére, illetve saját észlelés esetén is késedelem nélkül helyesbíteni az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintettnek joga van arra is, hogy figyelemmel az adatkezelés céljára, kérje a rá vonatkozó személyes adatok kiegészítését. („az érintett helyesbítéshez való joga”)

A Társaság köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul törölni, ha:

 • a személyes adatok kezelésének célja megszűnt vagy a kezelés jogalapja a továbbiakban már nem áll fenn,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték. („az érintett törléshez – elfeledtetéshez – való joga”)

A Társaság az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett a személyes adatok pontosítását kéri, arra az időre, amíg a Társaság ellenőrizni tudja az adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogszerűsége megszűnt, de az érintett nem a törlést, hanem az adatfelhasználás korlátozását kéri.

Amennyiben a Társaságnál valamely személyes adat korlátozás alá kerül, azt a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igényekkel kapcsolatos intézkedések, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. („az érintettnek az adatkezelés korlátozásához való joga”)

A Társaság minden olyan esetben, amikor az általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatban helyesbítésre, törlésre vagy adatkezelés korlátozásra kerül sor erről tájékoztatja az összes olyan címzettet, amellyel az a személyes adatot közölte, annak érdekében, hogy a címzettek is végrehajthassák az adatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket.

 

A Társaság az érintett kérése alapján biztosítja, hogy a rá vonatkozó és a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphassa, illetve ugyancsak az érintett kérésére ezeket az adatokat az érintett által meghatározott más adatkezelőnek továbbítsa. („az érintett adathordozhatósághoz való joga”)

 

A Társaság biztosítja – amennyiben erre sor kerül-, hogy az érintett tiltakozhasson személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára való felhasználása ellen. Ebben az esetben a személyes adat ilyen célra a továbbiakban nem kezelhető. („az érintett tiltakozáshoz való joga”)

 

Az érintettnek joga van arra, hogy a Társaság őt érintő személyes adat kezelése ellen panaszt tegyen a Felügyeleti Hatóságnál, illetve bírósági jogorvoslattal éljen a Társaság vagy adatfeldolgozója ellen, ha úgy látja, hogy azok adatkezelése nem felel meg az adatvédelmi jogszabályok előírásainak. A bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el és a per a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

A Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Telefonszám: +36 1 391 1400
 • Fax: +36 1 391 1410
 • Honlap: naih.hu

 

A Társaság az érintett személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmének előterjesztésével kapcsolatosan az alábbiak szerint intézkedik:

 • a Társaság fő szabályként a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme alapján hozott intézkedésekről,
 • amennyiben az érintett a kérelmét elektronikus úton nyújtotta be a Társaság is elektronikus úton válaszol, kivéve, ha az érintett azt másként kéri,
 • a Társaság válaszában felhívja az érintett figyelmét a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekre,
 • ha a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, további megerősítő információkat kérhet személyazonossága megerősítésére,
 • a Társaság az érintett kérelmére tett intézkedéseket díjmentesen biztosítja, ha azonban az érintett kérelme nyilvánvalóan megalapozatlan vagy többszörösen ismétlődő, a Társaság adminisztrációs díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést,
 • a Társaság minden olyan esetben, amikor jogszabály kötelezően nem rendezi az adatkezelés időtartamát, 3 évenként felülvizsgálja a további adatkezelés szükségességét és erről az érintettet írásban értesíti, amennyiben a további adatkezeléshez szükség van az érintett hozzájárulásához, azt bekéri az érintettől. Amennyiben a megkeresésre az érintett nem válaszol, vagy a hozzájárulását megtagadja, a Társaság törli az adatot.

 

 

A TÁRSASÁG HONLAPJÁN MEGVALÓSULÓ SZEMÉLYES ADATKEZELÉS

 

A TÁRSASÁG honlapján tájékoztatást ad a nála igénybe vehető szolgáltatásokról, illetve azok módjáról és körülményeiről.

Az egyes témák bevezető oldalainak alján az olvasó rákattintás után elolvashatja a TÁRSASÁG ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJÁT, hogy részletes ismereteket szerezhessen annak adatkezelési elveiről és gyakorlatáról.

 

A TÁRSASÁG HONLAPJÁN lehetőség van időpont foglalásra.

Az időpontfoglalás során kezelt személyes adatok:

 • az időpontfoglaló neve,
 • email címe,
 • telefonszáma,
 • az üzenet rovatban esetleg megadott egyéb személyes adata.

 

Az adatkezelés célja: az időpontfoglalás bonyolítása.

Az adatkezelés jogi alapja: az időpontfoglaló beleegyezése, amit a menüpontban lévő rövid adatvédelmi tájékoztató ismeretében, az ott lévő bejelöletlen chat box-ra kattintva ad meg.

Az adatkezelés címzettjei: a kezelést végző orvos és az asszisztense.

Az adatkezelés időtartama: a kezelés befejezéséig.

 

A TÁRSASÁG a honlapján úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit Honlap a látogató böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön a látogatókról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a látogató eszköze tárol, ezzel az Ő azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookiek (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

 A honlap által használt cookie-k főbb jellemzőiről, az azokról való leiratkozás módjáról a Honlap kezelője a TÁJÉKOZTATÓ A COOKIEK-ről chatbox-ra való rákattintás után megjelenő un. felugró ablakban ad tájékoztatást.

 A cookie-kkal történő adatkezelés jogalapja:

 A GDPR 6. cikk (1). bek. a., pontja alapján az érintett hozzájárulása.

A hozzájárulást az érintettek a TÁJÉKOZTATÓ A COOKIEK-ről mellet található bejelöletlen chatbox bejelölésével adja meg.

 

 

A TÁRSASÁGHOZ ÁLLÁSPÁLYÁZATOT BENYÚJTÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

A Társaság ebben a feladatkörében eljárva kezeli a hozzá felvételre jelentkező természetes személyek adatait.

A kezelt személyes adatok:

 • a természetes személy neve,
 • születési neve,
 • születési ideje,
 • születési helye,
 • anyja leánykori neve
 • állandó lakcíme,
 • ideiglenes lakcíme,
 • telefonszáma,
 • személyi igazolvány száma,
 • adóazonosító jele,
 • TAJ száma,
 • az álláspályázat szempontjából releváns személyes adatok,
 • a Társaság az álláspályázatra jelentkezőtől erkölcsi bizonyítvány bemutatását nem kéri.

Az adatkezelés célja: jelentkezés, pályázat elbírálása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

Az adatok címzettjei: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető.

Az adatok kezelésének időtartama: a jelentkezés, a pályázat elbírálásáig. A kiválasztásra nem kerülő jelöltek személyes adatait törölni kell, ugyanígy kell eljárni annak a pályázónak az adataival, aki a pályázat időtartama alatt a pályázatát visszavonta.

A pályáztatás lezárulta és az eredmény kihirdetése után a pályázók személyi adatait a Társaság csak a pályázók önkéntes és kifejezett hozzájárulása birtokában kezelheti tovább. A hozzájárulást a felvételi eljárás lezárásáról küldött értesítésben kéri a Társaság megfelelő határidőt hagyva a válaszra. Ebben meg kell határozni a tovább kezelés ésszerű időtartamát is. Amennyiben az érintett a levélre nem válaszol vagy a tovább kezeléshez nem adja meg a hozzájárulását a személyes adatait a Társaság törli.

 

 

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK SZERZŐDÉSBEN, ÜZLETI LEVELEZÉSBEN (EMAIL FORGALOMBAN) RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

 

A kezelt személyes adatok:

 • az egyéni Vállalkozó neve,
 • az egyéni Vállalkozó székhelye,
 • az egyéni Vállalkozó adószáma,
 • az egyéni Vállalkozó nyilvántartási száma,
 • a szerződés összege,
 • a bankszámla száma,
 • a szerződés jellege szerinti személyes adatok,
 • az egyéni Vállalkozó aláírása.

A személyes adatkezelés célja: a szerződés megkötése, teljesítése.

A személyes adatkezelés jogi alapja: a Ptk. hatályos rendelkezései.

A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyvezetője és a könyvelési, adózási feladatokkal megbízott adatfeldolgozója.

A Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az így kezelt személyes adatok ne kerüljenek bele harmadik személyekkel folytatott üzleti vagy egyéb célú kommunikációba.

A szerződés megkötésekor a Társaság tájékoztatja a szerződő egyéni vállalkozót, hogy a személyes adatkezelésének szabályairól bővebben olvashat a Társaság Honlapján közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban.

A személyes adat kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, számviteli adatok esetében 8 év.

 

 

JOGI SZEMÉLY ÜGYFELEK TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐI, KAPCSOLATTARTÓI SZERZŐDÉSBEN, ÜZLETI LEVELEZÉSBEN (EMAIL FORGALOMBAN) RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

 

A kezelt személyes adatok:

 • a természetes személy neve, beosztása,
 • telefonszáma,
 • e-mail címe,
 • aláírása.

A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy ügyfelével kötött szerződésének megkötése, teljesítése, a gördülékeny üzleti kapcsolattartás.

A személyes adatok kezelésének jogi alapja: a Ptk. hatályos rendelkezései.

A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyvezetője és könyvelési, adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozója.

A Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az így kezelt személyes adatok ne kerüljenek bele harmadik személyekkel folytatott üzleti vagy egyéb célú kommunikációba.

A szerződés megkötésekor a Társaság tájékoztatja a szerződő jogi személy természetes személy képviselőjét, hogy a személyes adatkezelésének szabályairól bővebben olvashat a Társaság Honlapján közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban.

A személyes adat kezelésének időtartama: a szerződéses viszony, illetve a természetes személy képviseleti jogának megszűnését követő 5 év, számviteli adatok tekintetében 8 év.

 

 

A TÁRSASÁG ÁLTAL NYÚJTOTT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK SORÁN TÖRTÉNŐ SZEMÉLYES ADATKEZELÉSEK

 

A kezelt személyes adatok köre:

Egészségügyi adatok: értelemszerűen az egészségügyi szolgáltatás jellege szerinti az érintettre vonatkozó fogászati adatok.

Személyazonosító adatok: az olyan, az egészségügyi adat érintettjének azonosítására szolgáló személyes adat, amelyet az adatkezelő az egészségügyi adattal együtt, az egészségügyi adat kezelésével azonos vagy attól elválaszthatatlan céllal az egészségügyi dokumentáció részeként kezel.

 

Az adatkezelés céljai:

 • az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
 • az eredményes gyógykezelési tevékenység elősegítése.

Az adatkezelés jogi alapja: a hatályos egészségügyi jogszabályok rendelkezései, az egészségügyi szolgáltatás végzésére irányuló polgári jogi szerződések előírásai.

Az adatkezelés címzettjei: a Társaság vezetője és az egészségügyi szolgáltatást végző alkalmazottjai.

Az adatkezelés időtartama: az egészségügyi szolgáltatás végzésétől számított 3 év, illetve a garancia nyújtására előírt idő, amennyiben azt jogszabály írja elő.

 

 

AZ IDŐPONT FOGLALÁS ADATVÉDELMI SZABÁLYAI

 

A NAVADENT SZOLGÁLTATÓ Kft lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Társaságtól időpontot kérjenek, amely során személyesen egyeztethetnek a Társasággal annak szolgáltatásairól, egyéb kérdésekről.

Az időpontegyeztetés és -foglalás jogalapja: az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak megadásával időpontot foglal.

 

A kezelt adatok köre és célja:

Név azonosítás
Telefonszám

Email cím

kapcsolattartás

kapcsolattartás

Időpont szolgáltatás biztosításához szükséges

 

Az adatkezelés célja: az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamata:

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül a Társaság vele kapcsolatba lépjen, hogy őt az időpont esetleges elmaradásáról tájékoztassa, vagy érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

 

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

Az adatkezelés módja: elektronikusan, vagy papír alapon történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintett.

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A megadott adatokkal kapcsolatban a Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat nem szolgáltatja, úgy a Társaság a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Érintett jogai: az érintett az adatkezeléshez való önkéntes és kifejezett hozzájárulását az adatkezelés során bármikor, indokolás nélkül telefonon, postai úton, vagy emailben visszavonhatja. Ebben az esetben a Társaság az érintett által megadott adatokat haladéktalanul törli és a szolgáltatást megtagadja.

Az érintettek az őket megillető jogokról bővebben tájékozódhatnak a NAVADENT SZOLGÁLTATÓ Kft HONLAPJÁN lévő, illetve a rendelőjében kifüggesztett Adatvédelmi Tájékoztatóban.

 

A Társaság az időpont foglalás adatvédelmi szabályairól hirdetményi tájékoztatást is ad a látogatóknak.